bkg1
...Εξειδικευμένες υπηρεσίες
χημικών καθαρισμών
ΣE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
bkg2
Η επιχείρηση μας GAS CHEMCLEAN ειδικεύεται σε χημικούς καθαρισμούς
και εργασίες επιφανειακής κατεργασίας μεγάλου αριθμού μετάλλων και
κραμάτων στη βιομηχανία και τη ναυτιλία (ανθρακοχάλυβας, ανοξείδωτος
χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος, χαλκός κλπ.) Ο χημικός
καθαρισμός σήμερα απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, προϊόντα και γνώση.
Αυτό οφείλεται τόσο στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα της εφαρμογής όσο και
στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η πιθανή διάβρωση, η απώλεια
μεταφοράς θερμότητας, η μόλυνση, οι αποθέσεις στα συστήματα είναι μερικά μόνο
προβλήματα, όπου η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει λύση.
Χημικός καθαρισμός, είναι η τεχνική εργασία
καθαρισµού εγκαταστάσεων µε τη χρήση
χηµικών προϊόντων και εφαρµόζεται στον
καθαρισµό εξοπλισµού, όπως λέβητες, δίκτυα
ψύξεως, σωληνώσεις, δεξαµενές, πύργους
ψύξης, εναλλάκτες θερµότητας και γενικά σε
κάθε εξοπλισµό που περιέχει και έρχεται σε
επαφή µε υγρά. Στόχος του χηµικού καθαρισµού
είναι η αφαίρεση επικαθίσεων, όπως αλάτων,
γράσων, λεβητόλιθου σκουριάς, υπολειµµάτων
πετρελαιοειδών, ελαίων κ.λ.π.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ;
...Μειωµένη θερµική απόδοση των επιφανειών εναλλαγής
θερµότητας µε συνέπεια σπατάλη καυσίµου και ενέργειας.
...Αύξηση της ζωής της εγκατάστασης
...Επικείµενη λεπτοµερής επιθεώρηση για ανίχνευση ζηµιών
...Μειωµένη ροή υγρών
...Εισαγωγή στο σύστηµα υγρών επικίνδυνων για την ασφάλεια
...Εισαγωγή στο σύστηµα υγρών επικίνδυνων για την υγιεινή
...Προκαταρκτικός καθαρισµός πριν την εισαγωγή στο σύστηµα τροφίµων
...Προκαταρκτικός καθαρισµός πριν την εισαγωγή στο σύστηµα ευαίσθητων ουσιών
...Προκαταρκτικός καθαρισµός για να µηδενιστεί η πιθανότητα προβληµάτων
κατά την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων (precommission cleaning)
bkg3
Bεβαιώσεις - Πιστοποιήσεις
bkg4
Με την τριακονταετή εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να
προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε
οποιαδήποτε απαίτηση χημικού καθαρισμού στη βιομηχανία και τη
ναυτιλία. Χρησιμοποιώντας κινητές μονάδες η GAS CHEMCLEAN
μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες χημικών καθαρισμών σε ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια.
Λέβητες - Ατμολέβητες - Ατμογεννήτριες
Η απόθεση αλάτων στο λέβητα
ελαττώνει την αποδοτικότητα
των λειτουργιών του. Ακόμη
πιο σημαντική από την απώλεια
θερμότητας είναι η υπερθέρμανση
των μετάλλων του λέβητα, που
προκαλείται από την παρουσία
αλάτων. Αποτέλεσμα αυτών των
συνθηκών είναι οι δαπανηρές
επισκευές και ο εκτός λειτουργίας
χρόνος του λέβητα
Εναλλάκτες Θερμότητας
Πύργοι Ψύξης
Οι επικαθίσεις αλάτων ελαττώνουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών του εξοπλισμού,
επειδή όλοι οι τύποι αποθέσεων έχουν ένα χαμηλό βαθμό θερμικής αγωγιμότητας. Τα άλατα
σχηματίζουν ένα λεπτό μονωτικό φίλμ κατά μήκος των αγωγών που γίνεται η μεταφορά
θερμότητας, ελαττώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του.
bkg5
Pickling & Passivation
of new or used Stainless Steel surfaces
Καθαρισμός & Παθητικοποίηση
Ανοξείδωτων επιφανειών
Ultrasonic Cleaning Χημικός Καθαρισμός με χρήση ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Η τεχνολογία των υπέρηχων χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα των εργασιών
καθαρισμού για τον καθαρισμό ιδιαίτερα ρυπασμένου εξοπλισμού, όπως φίλτρα (καύσιμο heavy
fuel, λαδιού κλπ), κυλινδροκεφαλές, ψυγεία, turbo chargers, fuel injectors κ.λπ.
Αυτός ο τύπος καθαρισμού εφαρμόζεται με τη χρήση της ενέργειας των υπερήχων και είναι
ιδιαίτερα κατάλληλος για την αφαίρεση ρύπων από δυσπρόσιτα σημεία. Για το σκοπό αυτό
απαιτούνται ειδικά χημικά και διεργασίες για κάθε εφαρμογή.
Πριν
Μετά
Καθαρισμός δικτύων παροχής οξυγόνου Ο2 - Απολίπανση
Βάση της οδηγίας EIGA 33 Oxygen
Cleaning - IGC DOC 33/06/E
bk6
Πεδία εφαρμογής χημικών καθαρισμών
Λέβητες-Ατμολέβητες-Ατμογεννήτριες και γενικά συστήματα παραγωγής ατμού.
Εναλλάκτες θερμότητας, ψυγεία, συμπυκνωτές, ψυγεία αέρος-γενικά συστήματα ψύξης.
Πύργοι ψύξης (Cooling Towers)
Συστήματα - δίκτυα σωληνώσεων.
Καθαρισμοί δεξαμενών.
Καθαρισμός και παθητικοποίηση ανοξείδωτων επιφανειών.
Pickling & Passivation of new or used Stainless Steel surfaces.
Καθαρισμός και παθητικοποίηση επιφανειών ανθρακοχάλυβα.
Pickling & Passivation of Carbon Steel surfaces.
Εξωτερικοί καθαρισμοί μηχανημάτων.
Χημικοί Καθαρισμοί με σύστημα ΥΠΕΡΗΧΩΝ - Ultrasonic Cleaning.
Καθαρισμός δικτύων παροχής οξυγόνου Ο2 - Απολίπανση (Oxygen cleaning)
Τηλ. 6932 364300